Εμβόλιο έναντι COVID-19/ Vaccine against COVID-19

Εμβόλιο έναντι COVID-19/ Vaccine against COVID-19

Επιμέλεια Μιχάλης Ιασονίδης, παιδιατρος

Vaccine against COVID-19

*Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά

Summary and Conclusions of the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) EU/EEA (European Union/ European Economic Area) NITAG (national immunisation technical advisory groups) Network Dialogue Meeting with EMA (European Medicines Agency) on public health aspects of SARS-CoV-2 vaccines

The accelerated development of vaccines against COVID-19 disease is a top public health priority. With over 120 vaccines under development across the globe, discussions on the set up of future vaccination strategies are critical to adequately prepare deployment plans, but also to inform on relevant aspects for inclusion in clinical development discussions handled at the regulatory level.

With this in mind, on 15 June 2020, the ECDC organised a first EU/EEA NITAG Network Dialogue meeting with the European Medicines Agency (EMA) aimed to discuss public health aspects of future SARS-CoV-2 vaccines.

The key topics raised were:

  • Priority groups for vaccination once a COVID-19 vaccine become available
  • Views on longer-term vaccination programmes to satisfy EU population needs
  • Aspects in clinical study design of major relevance for public health recommendations

Participants expressed consensus on the need to prioritise reduction of morbidity and mortality, and, therefore, the inclusion of the older age groups above 75 and 80 years of age, individuals with comorbidities/categories most at risk in clinical development.

While direct protection would probably be the most critical objective in a first stage, aspects around the impact on transmission were viewed as very relevant for inclusion as a secondary endpoint where possible.

In addition, topics such as ring vaccination in geographically limited outbreak situations, vaccination of healthcare workers, and the inclusion of paediatric populations in trials were mentioned.

 

Εμβόλιο έναντι COVID-19

Περίληψη και συμπεράσματα διαλόγου του δίκτυο NITAG (εθνικών τεχνικών συμβουλευτικών ομάδων ανοσοποίησης) του ECDC (Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) της ΕΕ/ΕΟΧ  (Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) με τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων) σχετικά με τις πτυχές της δημόσιας υγείας που έχουν σχέση με παρασκευή εμβολίων έναντι του ιού SARS-CoV-2.

Η ταχεία ανάπτυξη εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Με περισσότερα από 120 εμβόλια υπό ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, οι συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία μελλοντικών στρατηγικών εμβολιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την κατάλληλη προετοιμασία των σχεδίων ανάπτυξης, αλλά και για την ενημέρωση σχετικά με τις σχετικές πτυχές για την ένταξη στις συζητήσεις κλινικής ανάπτυξης που διεξάγονται σε ρυθμιστικό επίπεδο.

Έχοντας αυτό κατά νου, στις 15 Ιουνίου 2020, το ECDC διοργάνωσε μια πρώτη συνάντηση διαλόγου μεταξύ του δικτύου NITAG και του ΕΜΑ με σκοπό να συζητηθούν οι πτυχές της δημόσιας υγείας κάτω από το πρίσμα της ύπαρξης εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2.

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν ήταν:

  • Ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό μόλις υπάρξει διαθέσιμο εμβόλιο
  • Εκπόνηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων εμβολιασμού για κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της ΕΕ
  • Σχεδιασμός σημαντικών κλινικών μελετών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν συναίνεση σχετικά με την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και, ως εκ τούτου, στη συμπερίληψη των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων ηλικίας άνω των 75 και 80 ετών, με συννοσηρότητες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αν νοσήσουν.

Ενώ η άμεση προστασία θα ήταν πιθανώς ο πιο κρίσιμος στόχος σε ένα πρώτο στάδιο, πτυχές γύρω από τον αντίκτυπο στη μετάδοση θεωρήθηκαν πολύ σημαντικές για την ένταξη ως δευτερεύον τελικό σημείο όπου ήταν δυνατόν.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν θέματα όπως ο εμβολιασμός με δακτυλίους γύρω από γεωγραφικά περιορισμένες εστίες κρουσμάτων, ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και η συμπερίληψη παιδιατρικών πληθυσμών.

 

print

Σχετικά Άρθρα