Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων

Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων

Από υπηρεσία ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών (Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού), Τηλ. Γραμμή Καταναλωτή: 1429 (χωρίς χρέωση)

Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων

Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα

Τα παιδικά ενδύματα συχνά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Πέραν από τους χημικούς κινδύνους που μπορεί να παρου­σιάσουν τα υλικά κατασκευής των παιδικών ενδυμάτων, καθώς και της παρουσίας μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που μπορεί εύκολα να αποσπαστούν και να καταπωθούν, η παρουσία κορδονιών αποτελεί το βασικότερο λόγο ανάκλησης/απόσυρσης παιδικών ενδυμάτων από την αγορά.

Η παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφάλειας, αποτελεί σοβαρό ΚΙΝΔΥΝΟ για τα παιδιά, αφού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ακόμη και θάνατο. Πολλά ατυχήματα έχουν κα­ταγραφεί κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών, όπως εγκλωβισμός των κορδονιών των ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, ποδήλατα, δέντρα και σε άλλα σημεία.

Σε αυτό το έντυπο παρατίθενται οι κύριες παράμετροι του προ­τύπου CYS ΕΝ 14682:2007 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων -Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα (μέχρι 14 ετών)» με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα παιδικά ενδύματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Είδη κορδονιών:

Για να γίνουν πιο κατανοητές οι βασικές απαιτήσεις του προ­τύπου οι οποίες παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα, παρα­θέτουμε πιο κάτω τις βασικές ορολογίες για τα διάφορα είδη κορδονιών:

α) Λειτουργικά κορδόνια: Έχουν σταθερό μήκος και χρησι­μοποιούνται για το δέσιμο του ενδύματος ή την προσαρ­μογή του μεγέθους ανοίγματος μέρους του ενδύματος. Βρί­σκονται εξ’ ολοκλήρου εξωτερικά του ρούχου.

β) Κορδόνια περίσφιξης: Περνούν μέσα από θηλιά/βρόγχο και χρησιμοποιούνται για το δέσιμο του ενδύματος ή την προσαρμογή του μεγέθους ανοίγματος. Ένα μέρος του κορδονιού βρίσκεται εσωτερικά του ρούχου. Μπορεί να είναι είτε κορδόνι με αυξανόμενο μήκος είτε θηλιά με μηχα­νισμό περίσφιξης.

γ) Διακοσμητικά κορδόνια: Έχουν σταθερό μήκος, χωρίς λειτουργικό χαρακτήρα. Βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εξωτε­ρικά του ρούχου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Α) Κορδόνια στην περιοχή του λαιμού/κουκούλας

 • Τα ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών ή ύψους μέχρι 1,34m δεν πρέπει να φέρουν σε καμία περίπτωση κορδόνια στην περιοχή του λαιμού/ κουκούλας.
 • Τα ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 7-14 ετών ή ύψους μεγαλύτερου του 1,34m δεν πρέπει να φέρουν λειτουργικά ή διακοσμητικά κορδόνια με μήκος μεγα­λύτερο των 7,5εκ. Επιπλέον δεν πρέπει να είναι κατα­σκευασμένα από ελαστικό. Τα κορδόνια περίσφιξης σε αυτή την περιοχή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν ελεύθερες άκρες.
 • Τα ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 0-14 ετών και δένουν στο πίσω μέρος του λαιμού (π.χ. μαγιό) δεν πρέπει να φέρουν σε καμία περίπτωση κορδόνια με ελεύ­θερες άκρες.

Β) Κορδόνια στην περιοχή της μέσης (για παιδιά ηλικίας 0-14 χρόνων)

 • Τα λειτουργικά και διακοσμητικά κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14εκ. έκαστο.
 • Τα κορδόνια περίσφιξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14εκ. έκαστο, όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη και τα 28εκ. έκαστο όταν το ρούχο είναι σφιγμένο στη μέση.
 • Οι ζώνες ή φαρδιές λωρίδες σαν ζώνες (πάχους 3εκ. και άνω) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 36εκ. σε κάθε άκρο όταν είναι λυτές από το σημείο στο οποίο δένονται.

Γ) Κορδόνια στην περιοχή κάτω από το ισχίο/κάβαλο (για παιδιά ηλικίας 0-14 χρόνων)

 • Όλα τα είδη κορδονιών που βρίσκονται στα κατώτερα άκρα του ενδύματος δεν πρέπει να κρέμονται κάτω από το στρίφωμα (κατώτερο άκρο του ενδύματος) και πρέπει να είναι εσωτερικά. Αφορά ενδύματα που είναι σχεδιασμένα να τε­λειώνουν στον αστράγαλο.

Δ) Κορδόνια στην περιοχή των μανικιών (για παιδιά ηλικίας 0-14 χρόνων)

 • Όλα τα είδη κορδονιών που βρίσκονται στα κατώτερα άκρα μακριών μανικιών πρέπει να είναι εσωτερικά του ενδύματος (δεν πρέπει να κρέμονται κάτω από τα μανίκια).

Καταναλωτές:

 • Αν κατέχετε παιδικά ενδύματα που δεν πληρούν τις απαι­τήσεις του αναφερόμενου προτύπου ασφάλειας, πρέπει να τα απομακρύνετε από τα παιδιά ή να αφαιρέσετε τα κορδό­νια που είναι επικίνδυνα.
 • Ενημερώνετε αμέσως την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών σε περίπτωση εντοπισμού σημείων πώλησης παιδικών ενδυμάτων που δεν συμμορ­φώνονται με το πρότυπο ασφάλειας.

Εισαγωγείς, Διανομείς, Πωλητές:

 • Είναι υποχρέωση σας να διαθέτετε στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.
 • Είναι υποχρέωση σας να γνωρίζετε τις παραμέτρους του προτύπου CYS ΕΝ 14682:2007 για τα κορδόνια στα παι­δικά ενδύματα και να συμμορφώνεστε με αυτές.
print

Σχετικά Άρθρα